Aktuality

Valná Hromada 14. 10. 2022 v Brně

Valná Hromada 14. 10. 2022 v Brně

Vážení přátelé Podkarpatské Rusi.

Svolávám členskou schůzi našeho spolku - valnou hromadu. Uskuteční se v pátek, 14. října v 15 hodin v Klubu zastupitelů na ulici Radnické 8 v Brně (tam co naposled).

K dispozici bude jídlo i nápoje za příznivé ceny, které si budete moci objednat u obsluhy.

Obávám se ale, že nemám k dispozici adresy všech členů, proto prosím šiřte tuto zprávu dále.

Prosím, přečtěte si pozorně následující řádky:

Program:

1. prezence členů, zápis kandidátů do výboru na volební lístky

2. zahájení

3. vzpomínka na Libora Chytilka

4. hlasování o změně stanov

5. představení jednotlivých kandidátů a volba nového výboru.

6. informace o aktuálním dění na Ukrajině a Podkarpatské Rusi

7. volba předsedy spolku a dalšího statutárního zástupce

8. Hlasování o nové výši členských příspěvků

9. diskuse o dalším směřování spolku

10. závěr

Podrobněji:

Prosím, aby ti, kteří měli k Liborovi nejblíže, si připravili vzpomínkovou řeč a přednesli ji. Písemné příspěvky budou zveřejněny i na webových stránkách spolku. (viz bod 3). Prosím i o avízo, Vašeho vystoupení, abych je mohl vhodně zakomponovat do programu.

Díky úmrtím Jana Romana a Libora Chytilka a díky nemoci Arnošta Madera jsem nyní jediným členem výboru, schopným vykonávat činnost. Je proto potřeba zvolit nový výbor.

Podle stanov našeho spolku je statutárním orgánem spolku jeho předseda. Je to jediná osoba, která může jménem spolku žádat o dotace a přijímat je, obsluhovat bankovní účet spolku a jménem spolku uzavírat smlouvy. Díky úmrtí Libora nyní předsedu nemáme a naše činnost je paralyzovaná. Nový předseda musí být podle stanov zvolen valnou hromadou a následně musí být zapsán do spolkového rejstříku u krajského soudu v Brně. Teprve potom získáme přístup k dotacím a k bankovnímu účtu. (viz bod 7)

Aby se tato situace v budoucnu neopakovala, musíme změnit stanovy tak, aby měl spolek dva statutární orgány a to předsedu a místopředsedu, kteří mohou jednat samostatně na základě schválení výboru. (viz bod 4) Návrh nové verze stanov zašlu na vyžádání

V současnosti je situace taková, že spolek nepodal žádost o dotaci na rok 2022 ani na rok 2023, jejíž termín již vypršel. Pokud se tato situace nevyřeší, upadne spolek do dluhů a platební neschopnosti a bude věřiteli navržena jeho likvidace, pokud své závazky nezaplatí například ze členských příspěvků. Naštěstí mi při osobním jednání mi pan Jurčík z brněnského magistrátu přislíbil, že bude li co nejdříve obnovena struktura a činnost spolku, potom prosadí, abychom, vzhledem k současné situaci, mohli dostat městskou dotaci za oba roky, jako mimořádnou dotaci.

Návrh na uskutečnění volby členů výboru a předsedy:

Výbor bude zvolen tří, nebo pětičlenný, v souladu se stanovami. Počet členů výboru musí být lichý a bude záviset na vůli členů spolku kandidovat a pracovat ve výboru.

Práce ve výboru je otevřená pro všechny. Každý, kdo by se chtěl zapojit, bude vítán a může kandidovat. Proto prosím ty, kdo kandidovat chtějí, ať mě informují mailem, telefonem, nebo osobně, nejpozději však při prezenci před zahájením valné hromady. Každý kandidát dostane před volbou prostor, aby představil sebe a své představy o práci pro spolek.

Jméno každého kandidáta bude napsáno na jednom volebním lístku. Každý účastník valné hromady dostane sadu hlasovacích lístků se jmény všech kandidátů. Každý účastník potom vhodí do volební urny pouze 3 (5) lístky se jmény svých kandidátů ze své sady (3,bude se volit tříčlenný výbor 5, v případě pětičlenného výboru).

Tři (5) kandidáti, kteří obdrží nejvíce hlasů, se stanou členy výboru a ze svého středu navrhnou předsedu, který pak bude schválen hlasováním celé valné hromady. Nebude li navržený předseda schválen, navrhnou členové výboru jiného kandidáta a postup se bude opakovat.

Na členy výboru v současnosti kandidují tito členové: Adam Blažke

Stanislav Čermák

Andrea Srbová

Petr Stavinoha

K bodu 8 - Vzhledem k neuspokojivé finanční situaci spolku navrhuji hlasovat o navýšení příspěvku pro pracující a podnikající členy na 500 Kč ročně, pro členy studenty a důchodce 100 Kč ročně.

V případě schválení budou příspěvky (již na rok 2023) vybrány po ukončení programu valné hromady.

Mimořádné příspěvky nad tento rámec budou vítány.

Těším se na Vaši hojnou účast a budu rád, pokud ji budete avizovat předem.

Zdraví

Petr Stavinoha

 

za výbor spolku

Přečtěte si

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2024 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz